PROIECT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

header-regio

Cresterea competitivitatii societatii AVICENA PROFERTIS SRL prin diversificarea si extinderea activitatii de prestare a serviciilor medicale

Titlul proiectului: Cresterea competitivitatii societatii AVICENA PROFERTIS SRL prin
diversificarea si extinderea activitatii de prestare a serviciilor medicale
Numele beneficiarului S.C. AVICENA PROFERTIS S.R.L
Cod MySMIS 116254
Numele programului Programul Operațional Regional 2014-2020
Numele Autorității de Management “Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene”
Numele Organismului Intermediar “Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord Est”
Valoarea totala a proiectului: 2.858.295,96 RON
Valoarea finanțării nerambursabile: 2.018.658,79 RON
Perioada de derulare a proiectului: 01.07.2017 – 30.06.2022

Proiectul „Cresterea competitivitatii societatii AVICENA PROFERTIS SRL prin diversificarea si extinderea activitatii de prestare a serviciilor medicale”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 a fost implementat de către SC AVICENA PROFERTIS S.R.L., și a avut ca și obiective specifice:

  • Diversificarea serviciilor medicale prestate in cadrul societății Avicena Profertis SRL prin introducerea a doua servicii noi aferente domeniului de activitate 8622 Activități de asistență medicală specializată.
  • Dezvoltarea resurselor umane ale solicitantului, prin angajarea a minim 1 persoană aparținând unei categorii defavorizare și adaptarea infrastructurii pentru accesul persoanelor cu dizabilități.
  • Îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător prin asigurarea creșterii gradului de recuperare și reciclare a deșeurilor, realizată printr-o colaborare cu un furnizor de colectare selectivă a deșeurilor în perioada de implementare a proiectului și în perioada de durabilitate a proiectului.

Prin realizarea obiectivelor specifice de mai sus proiectul a contribuit la realizarea obiectivul general al Programului Operațional Regional 2014-2020: Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, prioritatea de investiții 2.2 Sprijinirea creării și extinderea capacității avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, și anume îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate.

Printre principalele rezultate ale implementării proiectului „ Cresterea competitivitatii societatii AVICENA PROFERTIS SRL prin diversificarea si extinderea activitatii de prestare a serviciilor medicale”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 a fost implementat de către SC AVICENA PROFERTIS S.R.L” se numără:

  1. Doua servicii noi prestate in cadrul societatii pana la finalul exercitiului ulterior anului in care se finalizeaza implementarea proiectului;
  2. Asigurarea egalității de șanse prin angajarea cel puțin a unei persoane din categorii defavorizate în perioada de implementare a proiectului; Infrastructură adaptată pentru accesul persoanelor cu dizabilități la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului.
  3. Semnarea unui contract de colaborare cu un furnizor de colectare selectivă a deșeurilor în perioada de implementare a proiectului cu valabilitate cel puțin până la finalizarea perioadei de durabilitate a proiectului

Această investiție are un impact pozitiv asupra regiunii Nord-Est, județul Iasi pe plan economic datorită faptului că se va extinde și dezvolta activitatea curentă pe piață; pe plan social, cel mai important beneficiu oferit de implementarea prezentului plan de investiții este crearea a 1 loc de muncă, atribuit persoanelor din categorii defavorizate.

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro , www.inforegio.ro si de asemenea puteti vizita pagina de Facebook a programului www.facebook.com/inforegio.ro.

logo-profertis

S.C. AVICENA PROFERTIS S.R.L.
Municipiul Iasi, Bulevvardul Stefan cel Mare si Sfant, Parter si Mezanim, bloc B2,
judetul Iasi;

Tel: 0755083886; Fax: 0232220785

E-mail: profertis@yahoo.com; Pagina web: https://www.profertis.ro

separator

www.adrnordest.ro

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

© Copyright 2012 - 2023 Profertis. Toate drepturile rezervate | Designed by Artvertising